Speerpunten

Klimaat, de grootste uitdaging

Voor Voorne aan Zee is het terugdringen van de klimaatcrisis en het opvangen van de gevolgen ervan de allergrootste opgave voor de komende raadsperioden. In de komende raadsperiode willen wij acties inzetten die ingrijpend zijn en voor langere tijd de koers bepalen.
GroenLinks PvdA wil dat Voorne aan Zee eerder dan 2050 klimaatneutraal is: in 2030 60% vermindering CO2 uitstoot, in 2040 energieneutraal. Snel inspelen op de razendsnelle technische ontwikkelingen, samen met bewoners, bedrijven en andere overheden maakt dit haalbaar en geeft ook een stimulans aan hoogwaardige werkgelegenheid.

Lees meer

Groene en schone woonomgeving

De directe woonomgeving is van doorslaggevende invloed op het welbevinden van bewoners.
GroenLinks PvdA zet zich in voor een groene en schone woonomgeving waar bewoners invloed op kunnen hebben. Het ontstaan van afval wordt bij de bron bestreden. Het ontstane afval wordt optimaal aangewend als grondstof.

Lees meer

Groene en veilige bereikbaarheid

De fiets krijgt de hoofdrol als vervoersmiddel in Voorne aan Zee. Volgens GroenLinks PvdA moet iedere inwoner op de fiets overal kunnen komen in Voorne aan Zee en daar buiten via een aansluitend netwerk van openbaar vervoer. Een veilig en sluitend fietsnetwerk vanuit alle dorpen en wijken door het polderlandschap langs recreatieve, maatschappelijke en culturele voorzieningen. Aansluiting op een robuust openbaar vervoer is hiervoor noodzakelijk.
Dit draagt eraan bij dat Voorne aan Zee een aantrekkelijke, bereikbare woongemeente is, ook voor jongeren. GroenLinks PvdA wil de files aanpakken door het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijk te maken door snellere en goedkopere verbindingen met Rotterdam, Maasvlakte, Den Haag en Dordrecht.

Lees meer

Het landschappelijke karakter van Voorne aan Zee

Het gebied van Voorne aan Zee kenmerkt zich door het aantrekkelijke open landschap en een zich steeds weer ontwikkelende kustlijn. GroenLinks PvdA hecht veel waarde aan goed beheer van dit landschap, alsook aan een balans tussen natuur, landbouw, veeteelt en bebouwing. Ook de toeristische waarde van het landschap verdient aandacht.

Lees meer

Natuur inclusief boeren en dierenwelzijn

Natuurbewuste land- en tuinbouw en veeteelt past in de toekomst van Voorne aan Zee en kan mede door stimulering vanuit de gemeente verder gepromoot worden. GroenLinks PvdA ondersteunt initiatieven die bijdragen aan bewustwording van de relatie tussen mens en dier.

Lees meer

Leefbaar en veilig

GroenLinks PvdA kiest voor een gemeente waarin mensen elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. Een gemeente die veilig is , waar criminaliteit geen kans krijgt en verkeersveiligheid wordt verbeterd.

Lees meer

Verbeteren van de positie van inwoners met lagere inkomens

Mensen met de laagste inkomens verdienen onze steun om volwaardig mee te kunnen doen. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt volop ingezet op verbeteren van de kansen op werk. Onderwijs is de basis voor een goede start voor iedereen. Daarom zet GroenLinks PvdA in op goed onderwijs dichtbij huis!

Lees meer

Divers woningaanbod; prettig wonen voor iedereen

We zien dat er een tekort is aan woningen in het hele land. In Voorne aan Zee is dat niet anders.
Tegelijk zien we dat de vraag naar woningen steeds meer divers wordt. Voorne aan Zee kenmerkt zich nu al als woongemeente en kan dit versterken door antwoord te geven op al die verschillende wensen.

Lees meer

Samen Voorne aan Zee

In een gezonde samenleving zijn inwoners bij elkaar betrokken. GroenLinks PvdA wil dat stimuleren en ondersteunen. Mantelzorgers nemen het overgrote deel van de zorg die thuis nodig is voor hun rekening. Zij worden door ons ondersteund! Zonder vrijwilligers kunnen veel welzijns-, cultuur- en sportvoorzieningen niet draaien. Ook zij verdienen onze waardering en ondersteuning waar dat mogelijk is. Tegelijk zien we dat ook professionele hulp in vele vormen nodig is om een samenleving samenleving te laten zijn. Daarom willen wij ook staan voor hoogwaardige professionele ondersteuning waar dat nodig is.

Lees meer

Ruimte voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren wil GroenLinks PvdA dat ze opgroeien in een omgeving waar zij zich kunnen ontplooien. Daar waar weinig middelen beschikbaar zijn willen wij dat faciliteiten op het gebied van onderwijs, sport en cultuur beschikbaar zijn. Ruimte voor jongeren om hun eigen cultuur te creëren helpt in hun ontwikkeling. Ontwikkeling begint dichtbij huis, in de wijk, op school in de gemeente waar je woont. Daar waar hulp en ondersteuning nodig is willen wij dat die zo laagdrempelig mogelijk aanwezig is in de directe omgeving.

Lees meer

Cultuur, erfgoed en musea

Cultuur wordt belangrijk gevonden in Voorne aan Zee. GroenLinks PvdA ziet dit als een verrijking van de samenleving. Wij verkeren als gemeente in de positie dat wij veel erfgoed hebben. Daar zijn we zuinig op. Niet alleen omdat geschiedenis ons leert hoe we zijn geworden tot wat we nu zijn, maar ook vanuit educatieve waarde en omdat het mooi is om gezien te worden. Gelukkig zien bezoekers aan onze gemeente dat ook in. De bezoekerscijfers van onze musea stijgen, waardoor duidelijk wordt dat cultuur, erfgoed en musea ook een economische factor van betekenis zijn.

Lees meer

Sport en bewegen

Bij een gezonde leefstijl past voldoende bewegen. Dat kan individueel of met elkaar op school of in een vereniging. Daarnaast heeft sport een sociale en verbindende functie. Kortom: er zijn vele argumenten om sport en bewegen te stimuleren in Voorne aan Zee.

Lees meer

Gemeentelijke dienstverlening

Iedere inwoner moet gebruik kunnen maken van kwalitatief goede dienstverlening. Deze moet langs meerdere kanalen beschikbaar zijn.

Lees meer

Bestuur

De herindeling is bedoeld om een betere positie van Voorne aan Zee te creëren in de regio. Dat betekent dat wij ons moeten versterken in de regionale netwerken. Daarnaast wil GroenLinks PvdA bereikbare, integere en benaderbare bestuurders, die verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven. Tegelijk vraagt dit ook een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de kwaliteit en de integriteit van het bestuur.

Lees meer