GroenLinks PvdA Verkiezingsprogramma 2023-2026

Voorwoord

GroenLinks en PvdA Voorne slaan de handen ineen om in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee de stem van de progressieve kiezer te laten horen.
Het doorgeven van een leefbare aarde is de kernwaarde: duurzaam en sociaal, groen en rood. Het verkiezingsprogramma is langs deze lijn opgebouwd. Bij de uitwerking hechten we er aan dat iedereen mee kan doen en dat duurzaamheid ook voor iedereen betaalbaar is.
Meedoen betekent ook dat bewoners meer zeggenschap krijgen over hun directe woonomgeving.

Onze belangrijke groene en sociale actiepunten zijn:

 • De klimaatuitdagingen pakken we zo aan dat het voor iedereen leefbaar en betaalbaar blijft.
 • Inwoners krijgen zeggenschap over groen, schoon en veiligheid in hun wijk, buurt en straat.
 • Wij maken werk van een divers woonaanbod voor jongeren en ouderen en met name het lage en midden segment.
 • Wij kiezen voor dierenwelzijn en natuur inclusief boeren.
 • Wij gaan voor een veilige en groene bereikbaarheid van Voorne aan Zee.
 • Wij maken ons sterk voor een Voorne aan Zee waarin iedereen kan meedoen.
 • Wij willen de positie van inwoners met lagere inkomens verbeteren.
 • We stellen hoge eisen aan een integer en verantwoordelijk bestuur.

Spreken deze actiepunten u aan? Dan leest u hieronder wat onze inzet is om dit in de komende raadsperiode aan te gaan pakken en hoe wij uw stem laten klinken in de raad van Voorne aan Zee.

Thema 1 Groen: duurzaam

Voor GroenLinks PvdA is het doorgeven van een leefbare aarde een belangrijke waarde. Dat betekent dat groen en duurzaam terugkomt in al ons beleid en ons handelen. Bij de grootste uitdaging, de klimaatcrisis, is dit vanzelfsprekend. Maar ook bij onderwerpen als woonomgeving en bereikbaarheid vormt deze waarde de leidraad.

 1. Klimaat, de grootste uitdaging

Voor Voorne aan Zee is het terugdringen van de klimaatcrisis en het opvangen van de gevolgen ervan de allergrootste opgave voor de komende raadsperioden. In de komende raadsperiode willen wij acties inzetten die ingrijpend zijn en voor langere tijd de koers bepalen.
GroenLinks PvdA wil dat Voorne aan Zee eerder dan 2050 klimaatneutraal is: in 2030 60% vermindering CO2 uitstoot, in 2040 energieneutraal. Snel inspelen op de razendsnelle technische ontwikkelingen, samen met bewoners, bedrijven en andere overheden maakt dit haalbaar en geeft ook een stimulans aan hoogwaardige werkgelegenheid.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Voortvarende uitvoering van de opgaven uit de Regionale Energie Strategie (RES)1, waarbij we de aantrekkelijkheid van ons woongebied ontzien en optimaal gebruik maken van ‘best practices’.
 • Voorne aan Zee is alleen landelijk energieleverancier wanneer lokale omstandigheden dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld als de Haringvlietdam op termijn voor extra blauwe energie kan zorgen.
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van industriële en gemeentelijke gebouwen, op woningen, woonflats, op schuren in het buitengebied en waar mogelijk gecombineerd met groene daken.
 • Verbetering van de luchtkwaliteit door de uitstoot van fijnstof terug te dringen. Hiertoe gaat Voorne aan Zee deelnemen aan het landelijke Schone Lucht Akkoord.
 • Nieuwbouw is energieneutraal en circulair gebouwd.
 • Het energieneutraal maken van bestaande woningen en gebouwen wordt met leningen en door subsidies voor mensen met lage inkomens aantrekkelijk gemaakt.
 • Gemeentelijke gebouwen worden binnen 10 jaar klimaatneutraal.
 • Met woningbouwcorporaties worden afspraken gemaakt over het opwaarderen van het bezit naar het zuinigste energielabel, waarbij de totale woonlasten voor de huurders gelijk blijven.
 • Collectieven van bewoners en bedrijven die aansluiten op deze energietransitie kunnen rekenen op onze ondersteuning.
 • Voorne aan Zee koopt alleen écht groene stroom in.
 • Bij plaatsing van nieuwe energiebronnen worden inwoners gecompenseerd voor het verlies aan woongenot, door deel te nemen in de opbrengsten.
 • Wij sluiten aan bij de Greendeal.
 • Bij plaatsing van windturbines worden de milieueffecten vooraf in kaart gebracht, waarbij bijzondere aandacht voor geluidsoverlast, maar ook voor routes van trekvogels.
 • Overschotten aan warmte en biogas uit de land- en tuinbouw (geothermie), veeteelt en industrie worden nuttig ingezet ten behoeve van de energietransitie.
 • Door scheiding van hemelwater en andere rioolstromen, en het langzaam afwateren van de straten en pleinen naar watergangen wordt overlast door hevige regenval voorkomen.
 • Het gebruik van elektrische deelauto’s wordt bevorderd onder meer door vaste parkeerplaatsen.
 • Om klimaatdoelstelling te bereiken wordt de samenwerking met organisaties en overheden binnen de regio gezocht.
 • Aansluiting bij de Stichting Steenbreek om te zorgen voor groene tuinen, daken en openbare ruimten om hittestress tegen te gaan en regenwater op te vangen.
 • Parkeerplaatsen in Voorne aan Zee zijn, indien mogelijk, aangelegd met grastegels.
 • Al het gemeentelijk rijdend materieel wordt binnen 10 jaar CO2 neutraal.

______________________

1 In regionaal verband (Rotterdam Den Haag) zijn afspraken gemaakt voor een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening in 2050 en welke tijdpad hierbij gevolgd wordt. Dit als concrete invulling van de opdracht uit het klimaatakkoord.

 1. Groene en schone woonomgeving

De directe woonomgeving is van doorslaggevende invloed op het welbevinden van bewoners.
GroenLinks PvdA zet zich in voor een groene en schone woonomgeving waar bewoners invloed op kunnen hebben. Het ontstaan van afval wordt bij de bron bestreden. Het ontstane afval wordt optimaal aangewend als grondstof.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Oprichten van groene wijkteams, zodat bewoners zelf groene initiatieven ontwikkelen in hun eigen buurt.
 • Inzetten op meer groen in de wijk met als doel de wateroverlast op wegen, in huizen, schuren, garages en tuinen tegen te gaan.
 • Inzetten op meer groen, om geluidsoverlast en lucht- en lichtvervuiling en CO2uitstoot te verlagen.
 • Ecologisch aanleg en onderhoud van bestrating en groen, ook binnen de bebouwde kom.
 • Duidelijke communicatie over de huidige meldpunten voor overlast en achterstallig onderhoud, en snelle actie na melding.
 • Zwerfafval en illegale dumping voorkomen door motiveren en verleiden tot het juiste gedrag en door handhaving.
 • Vrijwillige opruimers van zwerfafval worden ondersteund met de benodigde materialen en beloond voor hun inzet, zeker wanneer kinderen dit initiatief nemen.
 • Terugdringen van verpakkingsmateriaal en het gebruik van milieuvriendelijke materialen zijn onderdeel van de duurzaamheidsafspraken tussen gemeente en lokale middenstand.
 • Een juiste balans tussen optimaal scheiden aan de bron en na scheiding om alle componenten herbruikbaar te maken.
 • Stimuleren en faciliteren van kringloop-, tweedehands- en reparatiewinkels en van kleding- , speelgoed-, boeken, en rijwielbanken.
 • Voor de afvalstoffenheffing komt er op termijn een systeem waarbij de kosten zich verhouden tot de soort en hoeveelheid afval die men aanlevert: de vervuiler betaalt.

 1. Groene en veilige bereikbaarheid.

De fiets krijgt de hoofdrol als vervoersmiddel in Voorne aan Zee. Volgens GroenLinks PvdA moet iedere inwoner op de fiets overal kunnen komen in Voorne aan Zee en daar buiten via een aansluitend netwerk van openbaar vervoer. Een veilig en sluitend fietsnetwerk vanuit alle dorpen en wijken door het polderlandschap langs recreatieve, maatschappelijke en culturele voorzieningen. Aansluiting op een robuust openbaar vervoer is hiervoor noodzakelijk.
Dit draagt eraan bij dat Voorne aan Zee een aantrekkelijke, bereikbare woongemeente is, ook voor jongeren. GroenLinks PvdA wil de files aanpakken door het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijk te maken door snellere en goedkopere verbindingen met Rotterdam, Maasvlakte, Den Haag en Dordrecht.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Een snel fietspad vanuit Voorne aan Zee richting Maasvlakte, Europoort, Botlek-Rotterdam en Nissewaard metrostation.
 • Inventarisatie om vast te stellen of het fietsnetwerk verder uitgebreid dient te worden waarin ook de toeristische aantrekkingskracht van Voorne aan Zee meegenomen wordt.
 • Onderzoek naar de veiligheid van fietsroutes voor schoolgaande kinderen wordt in 2023 uitgevoerd en uiterlijk in 2025 zijn de benodigde aanpassingen uitgevoerd.
 • Daarnaast wordt voor wijken in samenspraak met inwoners een verkeersplan gemaakt. Uitgangspunt is zo groot mogelijke veiligheid.
 • Veiligheid op fietspaden is essentieel: fietsers krijgen overal binnen de bebouwde kom en op het snel fietspad voorrang op het gemotoriseerd verkeer.
 • Waar nodig worden maatregelen getroffen om gemotoriseerd verkeer af te remmen, komen verkeerslichten, tunnels of fly-overs.
 • Op plekken waar veel mensen met de fiets komen, wordt extra aandacht gegeven aan veiligheid. Specifiek noemen we ook de nu onveilige doorgang voor fietsers en voetgangers bij de Brielse Poort in Hellevoetsluis
 • Op fietspaden komt een speciaal vak voor elektrische en bromfietsers en buiten de bebouwde kom voor speed pedelecs met een maximum snelheid van 50 km/uur.
 • Veilige fietsenstallingen, oplaadmogelijkheden en voldoende watertappunten in de centra, in recreatiegebieden en bij OV-opstappunten.
 • Inzetten op een metro, lightrail, een trein, elektrisch busvervoer en vervoer over water.
 • De gemeente bevordert het gebruik, de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer en maakt zich hiervoor sterk bij vervoerders, Metropoolregio en provincie. Dit gebeurt in samenwerking met de buurgemeenten Nissewaard en Goeree-Overflakkee.
 • Verplaatsen over water met de fiets en scooter krijgt meer aandacht. Zo wordt het mogelijk om via het water naar Dordrecht, Goeree-Overflakkee en Rotterdam te gaan. Dit is aantrekkelijk voor zowel het woon/werk als recreatief verkeer.
 • Stimuleren van het gebruik van deelauto’s en elektrische auto’s.
 • Oplossen van de parkeerdruk in met name de historische kernen bijvoorbeeld door middel van een parkeervergunning voor de inwoners ervan.
 • Een goede ontsluiting van Farm Frites is noodzakelijk om vrachtverkeer door Oost-Hellevoetsluis af te wenden. Het tracé voor deze ‘Patatweg’ moet zodanig ingepast worden dat bestaande omwonenden daar minimale overlast van ondervinden en hun bedrijfsvoering ongehinderd voort kunnen zetten.
 • Met de verwachte toename van verkeer als gevolg van de bouw van meer woningen en de komst van de Maasdeltatunnel (tot 2017 Blankenburgtunnel genoemd) wordt de N57 verbreed, ook in verband met de veiligheid op Voorne.
 • Binnen de bebouwde kom krijgen voetgangers en fietsers de ruimte en wordt de auto gezien als gast zodat daar een omgeving ontstaat waar kinderen onbezorgd op straat kunnen spelen.

 1. Het landschappelijke karakter van Voorne aan Zee

Het gebied van Voorne aan Zee kenmerkt zich door het aantrekkelijke open landschap en een zich steeds weer ontwikkelende kustlijn. GroenLinks PvdA hecht veel waarde aan goed beheer van dit landschap, alsook aan een balans tussen natuur, landbouw, veeteelt en bebouwing. Ook de toeristische waarde van het landschap verdient aandacht.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Behoud van het aanzien van landschap. Het toerisme moet bij die uitstraling passen en gebruik maken van de rijke historie.
 • Natuurlijke kustontwikkeling wordt gezien als kans waarbij het toerisme zich aanpast aan de zich ontwikkelende kust, strand en duinen.
 • Ecotoerisme en het in relatieve rust kunnen genieten van de natuur wordt gestimuleerd.
 • Behoud van het aanzien van het landschap en tegengaan van verrommeling. Storende elementen in het landschap worden terughoudend toegestaan, en uitsluitend als deze voldoende ingepast of verdekt gesitueerd kunnen worden.
 • Bedrijventerreinen worden in samenwerking met bedrijven natuurvriendelijk ingericht.
 • De inrichting van de openbare ruimte kenmerkt zich door de menselijke maat, gepaste hoogbouw en veel groen in de leef- en werkomgeving.
 • We zorgen ervoor dat ons natuurlijk groen goed past binnen de ecologische structuren van gemeente, regio en landelijk.
 • Op Voorne aan Zee passen geen grootschalige industrie of opslag- en distributiecentra. De beperkte bereikbaarheid van de huidige bedrijventerreinen op Voorne aan Zee, in combinatie met het groene landschap maken dit onwenselijk.

 1. Natuur inclusief boeren en dierenwelzijn

Natuurbewuste land- en tuinbouw en veeteelt past in de toekomst van Voorne aan Zee en kan mede door stimulering vanuit de gemeente verder gepromoot worden. GroenLinks PvdA ondersteunt initiatieven die bijdragen aan bewustwording van de relatie tussen mens en dier.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Ondersteuning van kleinschalige land- en tuinbouw, veeteelt, agrarisch natuurbeheer en aan-huis-verkoop van agrarische producten.
 • Ondersteuning van initiatieven om kinderen kennis te laten nemen van het belang van het beschermen van onze wereld en dieren, en daarmee de relatie tussen duurzaamheid en productie. Onderwijsinstellingen worden aangemoedigd aan deze initiatieven deel te nemen.
 • De gemeente bevordert natuur inclusief werken, waarbij rekening wordt gehouden met weidevogels en andere dieren.
 • Bij de verstrekking van vergunningen voor veehouderijen worden de hoogst mogelijke eisen gesteld aan de uitstoot van fijnstof, ammoniak en dierenwelzijn.
 • In samenwerking met het waterschap wordt de kringloop van fosfaat en andere voedingsstoffen gesloten, zodat de gronden niet uitgeput raken en duurzaam voor landbouw gebruikt kunnen blijven worden.
 • Bij overlast of hinder van dieren laat de gemeente eerst onafhankelijk onderzoek doen en neemt indien nodig preventief slimme, diervriendelijke maatregelen, zoals rasters, om dieren te weren bij wegen en in de bebouwde kom.
 • In een degelijk faunabeheer kan regulering door jacht noodzakelijk zijn, en dat ondersteunen wij. Wij zijn tegen plezierjacht.

Thema 2 Sociaal: iedereen doet mee

 1. Leefbaar en veilig

GroenLinks PvdA kiest voor een gemeente waarin mensen elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. Een gemeente die veilig is , waar criminaliteit geen kans krijgt en verkeersveiligheid wordt verbeterd.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Groene en ontspanningsplekken dichtbij huis, zoals parkjes, speeltuinen, trapveldjes, ontmoetingsplekken, ‘leugenbankjes’ en honden uitlaatplaatsen.
 • Toegankelijke (winkel)straten voor rolstoel, scootmobiel en kinderwagen, inclusief noodzakelijke parkeerplaatsen.
 • Openbare toiletten op drukkere plaatsen voor iedereen.
 • Ondersteuning van sterke netwerken, zoals bewonersinitiatieven, wijkverenigingen, sportclubs en verenigingsleven.
 • Stimuleren van het cultuuraanbod in de hele gemeente en met name op wijkniveau.
 • Herkenbare, aanspreekbare en zichtbare wijkteams met hierin bewonersorganisaties, sport/cultuur en maatschappelijke organisaties, een zorgteam, boa’s, jongerenwerkers en wijkagenten.
 • Wij ondersteunen initiatieven en ontwikkelingen naar legalisering van wietteelt en handel; echter deze mag niet in woonwijken plaatsvinden.
 • Versterken van de alertheid van onze inwoners op criminele verleidingen en ondermijning in de directe omgeving.
 • Goed gedrag wordt beloond, bijvoorbeeld door een maandelijkse actie op een aspect van verkeersveiligheid.

 1. Verbeteren van de positie van inwoners met lagere inkomens

Mensen met de laagste inkomens verdienen onze steun om volwaardig mee te kunnen doen. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt volop ingezet op verbeteren van de kansen op werk. Onderwijs is de basis voor een goede start voor iedereen. Daarom zet GroenLinks PvdA in op goed onderwijs dichtbij huis!

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Minimaregelingen zijn van toepassing voor alle inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en kind- en jongerenregelingen voor alle jongeren uit een gezin met een inkomen beneden de 130% van het sociaal minimum.
 • Inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum krijgen een pas voor gratis openbaar vervoer binnen de regio en andere faciliteiten.
 • Wij ondersteunen initiatieven die mensen helpen die van een sociaal minimum moeten leven. Te denken valt aan de voedselbank, Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld, kerkelijke en andere vergelijkbare organisaties.
 • Wij passen regelingen toe met oog voor de specifieke omstandigheden van inwoners. Waar mogelijk kan maatwerk een oplossing zijn.
 • Wij ondersteunen lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid gericht op versterking van de regio. Daarbij zetten we in op de groeisectoren in Voorne aan Zee: toerisme, zorg, groen en energietransitie.
 • We bevorderen het aanbieden van stageplekken, werkervaringsplaatsen en aanvullende scholing gericht op het vinden van een passende baan.
 • Wij bevorderen het wegnemen van barrières die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt belemmeren een onderneming te beginnen.
 • Wij stimuleren mogelijkheden om meer vanuit huis te werken of daar dichtbij. Daartoe bevorderen wij de inrichting van internetplekken binnen de gemeente.
 • Er wordt ingezet op onderwijs aan volwassenen, met name op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Extra aandacht is nodig voor nieuwkomers.
 • Vervolgopleidingen moeten goed bereikbaar zijn.
 • Hulpverlening is makkelijk toegankelijk, in de buurt en op scholen.
 • Wij streven naar de aanwezigheid van basisonderwijs in iedere kern.
 • Kwalitatief goede kinderopvang die 24/7 open is en toegankelijk voor alle doelgroepen.

 1. Divers woningaanbod; prettig wonen voor iedereen

We zien dat er een tekort is aan woningen in het hele land. In Voorne aan Zee is dat niet anders.
Tegelijk zien we dat de vraag naar woningen steeds meer divers wordt. Voorne aan Zee kenmerkt zich nu al als woongemeente en kan dit versterken door antwoord te geven op al die verschillende wensen.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Bij alle bouwprojecten wordt minimaal ingezet op 1/3 sociale woningbouw en 1/3 onderkant van de vrije sector (huur tussen 700 en 1000).
 • Voor nieuwbouwprojecten geldt een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.
 • Bij gebleken tekorten aan gekwalificeerd personeel in de zorg, politie en het onderwijs wordt bekeken of het mogelijk is hen met voorrang aan een betaalbare woning te helpen.
 • Wij werken graag mee aan alternatieve woonvormen waarbij wonen en zorg gecombineerd worden.
 • Ook andere experimenten als waterwonen, tiny houses, tijdelijke containerwoningen, splitsen van woningen en kangoeroewoningen stimuleren wij. Duurzaamheid is daarbij het uitgangspunt.
 • We ontwerpen regelingen waardoor ook huizen van minder draagkrachtigen energiezuinig en nul-op-de-meter gemaakt kunnen worden, zonder dat de kosten belemmerend werken.
 • Daar waar bedrijfs- en kantoorruimten overtollig worden of terreinen langdurig ongebruikt blijven, stimuleren wij dat deze geschikt gemaakt worden voor tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld voor jongeren.
 • Wij willen meer tijdelijke woonruimte beschikbaar hebben voor mensen die als gevolg van persoonlijke omstandigheden direct alternatieve woonruimte nodig hebben.
 • We voldoen voor 100% aan de landelijke verplichting om statushouders te huisvesten en doen ons uiterste best om tegemoet te komen aan de vraag om huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen wanneer de rijksoverheid ons daarom vraagt. Eventueel door tijdelijke containerwoningen. Iedereen verdient een passende en kwalitatief goede woning. Dat geldt voor iedereen die hier tijdelijk is, ook voor arbeidsmigranten.

 1. Samen Voorne aan Zee

In een gezonde samenleving zijn inwoners bij elkaar betrokken. GroenLinks PvdA wil dat stimuleren en ondersteunen. Mantelzorgers nemen het overgrote deel van de zorg die thuis nodig is voor hun rekening. Zij worden door ons ondersteund! Zonder vrijwilligers kunnen veel welzijns-, cultuur- en sportvoorzieningen niet draaien. Ook zij verdienen onze waardering en ondersteuning waar dat mogelijk is. Tegelijk zien we dat ook professionele hulp in vele vormen nodig is om een samenleving samenleving te laten zijn. Daarom willen wij ook staan voor hoogwaardige professionele ondersteuning waar dat nodig is.

Daarom kiezen wij voor het volgende:

 • Binnen Voorne aan Zee wordt niemand aan zijn lot overgelaten, waarbij de gemeente het ultieme vangnet is.
 • De Vrijwilligersvacaturebank is de plek waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar kunnen komen.
 • Faciliteiten voor mantelzorgers stimuleren wij. Te denken valt aan: mogelijkheden om een dag of weekend vervangen te worden.
 • Speciale aandacht is nodig voor jonge mantelzorgers.
 • Jaarlijks worden vrijwilligers en mantelzorgers in het zonnetje gezet.
 • Wij ontwikkelen specifiek beleid voor ouderen, zodanig dat zij langer thuis kunnen wonen en gestimuleerd worden actief deel te nemen aan de samenleving.
 • Bevorderen van gezondheid is van belang voor iedereen, maar wij vragen extra aandacht voor mensen met lage inkomens. Onderwerpen zijn onder andere: gezonde voeding, bewegen en sporten, verstandig omgaan met alcohol, een antirookbeleid. We trekken daarbij samen op met verenigingen, organisaties en bedrijven. Samenwerken is essentieel!
 • Herkennen van eenzaamheid is nodig om te voorkomen dat mensen verder in een isolement raken. Zeker ook eenzaamheid onder jongeren vraagt extra aandacht.
 • Passende hulpverlening op lokaal en regionaal niveau moet beschikbaar zijn.
 • Wij zetten in op preventie en doen dit door samenwerking te stimuleren tussen huisartsen, consultatiebureaus, hulpverlening, politie, scholen, jongerenwerk, sportverenigingen, enz.
 • Kinderen verdienen een veilige omgeving om op te groeien. Wij zullen er alles aan doen om instanties te ondersteunen om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Dat kan met voorlichting, maar ook met inzet van jongerenwerk. Een aanspreekpunt voor jongeren dichtbij, op school en in de wijk is wat wij willen‼
 • Per wijk willen wij een plan om de leefbaarheid te bevorderen. Dit zoveel mogelijk in samenspraak met wijkraden, maar ook via andere manieren willen wij stimuleren dat inwoners zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun eigen woonomgeving. Wijken zijn heel verschillend en vragen ieder een eigen benadering hierin.
 • Wij zien graag dat in iedere wijk een basisschool aanwezig is, zodat kinderen in hun buurt naar school kunnen.
 • Kleinschalig openbaar vervoer willen wij in iedere wijk beschikbaar hebben. Met goede verbindingen in de regio.
 • Gezondheidszorg willen wij zoveel mogelijk in de directe omgeving. Dit betekent een toegankelijke huisartsenpost en spoedeisende hulp in Spijkenisse, zoveel mogelijk ziekenhuisvoorzieningen in het Spijkenisse Medisch Centrum, en goede verbindingen en vervoersmogelijkheden naar ziekenhuizen en regionale medische centra, met name naar Nissewaard, Dirksland en Rotterdam. Daarnaast een dekkend netwerk van AED’s en aanbieden van gratis reanimatiecursussen en stimuleren dat inwoners een EHBO diploma halen,
 • We zetten ons in voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn ongeacht seksuele oriëntatie, gender, huidskleur achtergrond of welke grond dan ook.
 • Wij blijven een dementievriendelijke gemeente en streven naar een gemeente, waarin iedereen kan meedoen.

 1. Ruimte voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren wil GroenLinks PvdA dat ze opgroeien in een omgeving waar zij zich kunnen ontplooien. Daar waar weinig middelen beschikbaar zijn willen wij dat faciliteiten op het gebied van onderwijs, sport en cultuur beschikbaar zijn. Ruimte voor jongeren om hun eigen cultuur te creëren helpt in hun ontwikkeling. Ontwikkeling begint dichtbij huis, in de wijk, op school in de gemeente waar je woont. Daar waar hulp en ondersteuning nodig is willen wij dat die zo laagdrempelig mogelijk aanwezig is in de directe omgeving.

Daarom kiezen wij voor het volgende:

 • Er wordt een apart beleid ontwikkelt ter bevordering van jongerencultuur, jongerenparticipatie en jongerenwerk.
 • Jongeren krijgen ondersteuning om zelfstandig projecten voor te stellen. Hiervoor heeft de gemeente een ruimhartig subsidiebeleid.
 • Bevorderen dat jongeren oefenruimte ter beschikking krijgen (bijvoorbeeld in leegstaande panden) om muziek te maken of te exposeren.
 • De gemeente neemt zelf stagiaires aan en stimuleert andere werkgevers dat ook te doen.
 • Jongeren moeten woonruimte kunnen vinden onder de 500 euro per maand. Dat kan een kamer, studio of tiny house zijn. Ook kantoren die leegkomen als gevolg van hybride werken kunnen omgebouwd worden.
 • Er is ruime aandacht voor problemen waar jongeren mee te maken krijgen: pesten, grensoverschrijdend gedrag, thuisloosheid, criminaliteit, verslaving, alcohol, drugs en ongezonde leefstijl.

 1. Cultuur, erfgoed en musea

Cultuur wordt belangrijk gevonden in Voorne aan Zee. GroenLinks PvdA ziet dit als een verrijking van de samenleving. Wij verkeren als gemeente in de positie dat wij veel erfgoed hebben. Daar zijn we zuinig op. Niet alleen omdat geschiedenis ons leert hoe we zijn geworden tot wat we nu zijn, maar ook vanuit educatieve waarde en omdat het mooi is om gezien te worden. Gelukkig zien bezoekers aan onze gemeente dat ook in. De bezoekerscijfers van onze musea stijgen, waardoor duidelijk wordt dat cultuur, erfgoed en musea ook een economische factor van betekenis zijn.

Daarom kiezen wij voor het volgende:

 • Cultuurparticipatie en -educatie is belangrijk voor alle leeftijden, maar in ieder geval voor jongeren.
 • Wij willen het potentieel van kunstenaars en artiesten in onze gemeente optimaal benutten om Voorne aan Zee nog bruisender en levendiger te maken.
 • Wij stimuleren samenwerking van organisaties die zich bezighouden met kunst en cultuur in de verschillende kernen, bijvoorbeeld theaters en musea.
 • De gemeente promoot en bevordert het overzichtelijk in beeld brengen van het culturele aanbod.
 • Musea worden gestimuleerd om hun aantrekkelijke collectie, waar mogelijk, uit te breiden en met name in de zomerperiode te zorgen voor tentoonstellingen die een breed publiek trekken.
 • Wij streven naar een grote diversiteit aan culturele activiteiten waarbij ook aandacht is voor belevingen uit andere dan de autochtone cultuur.
 • Behoud van erfgoed vinden wij van groot belang. Bezoek hieraan door eigen inwoners en toeristen moet worden gepromoot.
 • Meer kunst in vele vormen in de openbare ruimte willen wij stimuleren.
 • Cultuur is van iedereen. We spannen ons extra in om cultuuruitingen onder ieders aandacht te brengen. Daarbij speciale aandacht voor inwoners die hier weinig gebruik van maken.

 1. Sport en bewegen

Bij een gezonde leefstijl past voldoende bewegen. Dat kan individueel of met elkaar op school of in een vereniging. Daarnaast heeft sport een sociale en verbindende functie. Kortom: er zijn vele argumenten om sport en bewegen te stimuleren in Voorne aan Zee

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Een breed en divers aanbod aan sportvoorzieningen.
 • Sportverenigingen moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Waar dat niet zo is, nemen wij maatregelen om dat wel mogelijk te maken. Zeker voor gezinnen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum maken wij sporten mogelijk.
 • Wij vragen van verenigingen dat zij in hun aanbod extra aandacht hebben voor gehandicapten, inwoners met dementie en ouderen. Iedereen moet mee kunnen doen!
 • In de wijken bevorderen wij de plaatsing van fitnessapparaten in de openbare ruimte.

 1. Gemeentelijke dienstverlening

Iedere inwoner moet gebruik kunnen maken van kwalitatief goede dienstverlening. Deze moet langs meerdere kanalen beschikbaar zijn.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • De gemeente is bereikbaar via meerdere kanalen: digitaal, telefonisch en middels afspraak.
 • Speciale ondersteuning is beschikbaar voor mensen die laaggeletterd zijn en/of digitaal minder vaardig zijn.
 • Gemeentelijke medewerkers zijn getraind om de vragen en wensen van onze inwoners te herkennen, te begrijpen en te erkennen. Zij zoeken actief naar oplossingen.
 • Er worden afspraken gemaakt over termijnen van afhandeling, zodat de inwoner weet waar hij of zij aan toe is.
 • Als er wachtlijsten ontstaan worden treffende maatregelen genomen om deze op te heffen.
 • Er worden voorzieningen getroffen om taal- en digitale vaardigheden van onze inwoners te versterken, bijvoorbeeld via de bibliotheek.

 1. Bestuur

De herindeling is bedoeld om een betere positie van Voorne aan Zee te creëren in de regio. Dat betekent dat wij ons moeten versterken in de regionale netwerken.
Daarnaast wil GroenLinks PvdA bereikbare, integere en benaderbare bestuurders, die verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven. Tegelijk vraagt dit ook een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de kwaliteit en de integriteit van het bestuur.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Met opdrachtnemers maken wij afspraken over hun bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen als stageplaatsen, werk bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, duurzaamheid, sponsoring van lokale sport- of culturele activiteiten
 • Goed bestuur is integer bestuur. Wij willen afspraken over scholing van college, raad en ambtelijke organisatie gedurende de volledige raadsperiode
 • Wij nodigen onze inwoners uit mee te denken over wat er in hun gemeente gebeurt. Zeker als het gaat om hun directe woonomgeving. Dorps- en wijkraden zien wij als een van de mogelijkheden
 • De gemeente werkt wijk- en kerngericht. Dit betekent aanspreekbare, zichtbare en goede dienstverlening. Hoe dat ingevuld wordt kan per wijk of kern verschillen.
 • Wij willen experimenteren met bindende vormen van meer directe democratie. Hierbij valt te denken aan referenda, burgerfora en burgers budgetten.