Samen Voorne aan Zee

In een gezonde samenleving zijn inwoners bij elkaar betrokken. GroenLinks PvdA wil dat stimuleren en ondersteunen. Mantelzorgers nemen het overgrote deel van de zorg die thuis nodig is voor hun rekening. Zij worden door ons ondersteund! Zonder vrijwilligers kunnen veel welzijns-, cultuur- en sportvoorzieningen niet draaien. Ook zij verdienen onze waardering en ondersteuning waar dat mogelijk is. Tegelijk zien we dat ook professionele hulp in vele vormen nodig is om een samenleving samenleving te laten zijn. Daarom willen wij ook staan voor hoogwaardige professionele ondersteuning waar dat nodig is.

Daarom kiezen wij voor het volgende:

 • Binnen Voorne aan Zee wordt niemand aan zijn lot overgelaten, waarbij de gemeente het ultieme vangnet is.
 • De Vrijwilligersvacaturebank is de plek waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar kunnen komen.
 • Faciliteiten voor mantelzorgers stimuleren wij. Te denken valt aan: mogelijkheden om een dag of weekend vervangen te worden.
 • Speciale aandacht is nodig voor jonge mantelzorgers.
 • Jaarlijks worden vrijwilligers en mantelzorgers in het zonnetje gezet.
 • Wij ontwikkelen specifiek beleid voor ouderen, zodanig dat zij langer thuis kunnen wonen en gestimuleerd worden actief deel te nemen aan de samenleving.
 • Bevorderen van gezondheid is van belang voor iedereen, maar wij vragen extra aandacht voor mensen met lage inkomens. Onderwerpen zijn onder andere: gezonde voeding, bewegen en sporten, verstandig omgaan met alcohol, een antirookbeleid. We trekken daarbij samen op met verenigingen, organisaties en bedrijven. Samenwerken is essentieel!
 • Herkennen van eenzaamheid is nodig om te voorkomen dat mensen verder in een isolement raken. Zeker ook eenzaamheid onder jongeren vraagt extra aandacht.
 • Passende hulpverlening op lokaal en regionaal niveau moet beschikbaar zijn.
 • Wij zetten in op preventie en doen dit door samenwerking te stimuleren tussen huisartsen, consultatiebureaus, hulpverlening, politie, scholen, jongerenwerk, sportverenigingen, enz.
 • Kinderen verdienen een veilige omgeving om op te groeien. Wij zullen er alles aan doen om instanties te ondersteunen om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Dat kan met voorlichting, maar ook met inzet van jongerenwerk. Een aanspreekpunt voor jongeren dichtbij, op school en in de wijk is wat wij willen‼
 • Per wijk willen wij een plan om de leefbaarheid te bevorderen. Dit zoveel mogelijk in samenspraak met wijkraden, maar ook via andere manieren willen wij stimuleren dat inwoners zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun eigen woonomgeving. Wijken zijn heel verschillend en vragen ieder een eigen benadering hierin.
 • Wij zien graag dat in iedere wijk een basisschool aanwezig is, zodat kinderen in hun buurt naar school kunnen.
 • Kleinschalig openbaar vervoer willen wij in iedere wijk beschikbaar hebben. Met goede verbindingen in de regio.
 • Gezondheidszorg willen wij zoveel mogelijk in de directe omgeving. Dit betekent een toegankelijke huisartsenpost en spoedeisende hulp in Spijkenisse, zoveel mogelijk ziekenhuisvoorzieningen in het Spijkenisse Medisch Centrum, en goede verbindingen en vervoersmogelijkheden naar ziekenhuizen en regionale medische centra, met name naar Nissewaard, Dirksland en Rotterdam. Daarnaast een dekkend netwerk van AED’s en aanbieden van gratis reanimatiecursussen en stimuleren dat inwoners een EHBO diploma halen,
 • We zetten ons in voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn ongeacht seksuele oriëntatie, gender, huidskleur achtergrond of welke grond dan ook.
 • Wij blijven een dementievriendelijke gemeente en streven naar een gemeente, waarin iedereen kan meedoen.