Klimaat, de grootste uitdaging

Voor Voorne aan Zee is het terugdringen van de klimaatcrisis en het opvangen van de gevolgen ervan de allergrootste opgave voor de komende raadsperioden. In de komende raadsperiode willen wij acties inzetten die ingrijpend zijn en voor langere tijd de koers bepalen.
GroenLinks PvdA wil dat Voorne aan Zee eerder dan 2050 klimaatneutraal is: in 2030 60% vermindering CO2 uitstoot, in 2040 energieneutraal. Snel inspelen op de razendsnelle technische ontwikkelingen, samen met bewoners, bedrijven en andere overheden maakt dit haalbaar en geeft ook een stimulans aan hoogwaardige werkgelegenheid.

Daarom kiezen we voor het volgende:

 • Voortvarende uitvoering van de opgaven uit de Regionale Energie Strategie (RES)1, waarbij we de aantrekkelijkheid van ons woongebied ontzien en optimaal gebruik maken van ‘best practices’.
 • Voorne aan Zee is alleen landelijk energieleverancier wanneer lokale omstandigheden dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld als de Haringvlietdam op termijn voor extra blauwe energie kan zorgen.
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van industriële en gemeentelijke gebouwen, op woningen, woonflats, op schuren in het buitengebied en waar mogelijk gecombineerd met groene daken.
 • Verbetering van de luchtkwaliteit door de uitstoot van fijnstof terug te dringen. Hiertoe gaat Voorne aan Zee deelnemen aan het landelijke Schone Lucht Akkoord.
 • Nieuwbouw is energieneutraal en circulair gebouwd.
 • Het energieneutraal maken van bestaande woningen en gebouwen wordt met leningen en door subsidies voor mensen met lage inkomens aantrekkelijk gemaakt.
 • Gemeentelijke gebouwen worden binnen 10 jaar klimaatneutraal.
 • Met woningbouwcorporaties worden afspraken gemaakt over het opwaarderen van het bezit naar het zuinigste energielabel, waarbij de totale woonlasten voor de huurders gelijk blijven.
 • Collectieven van bewoners en bedrijven die aansluiten op deze energietransitie kunnen rekenen op onze ondersteuning.
 • Voorne aan Zee koopt alleen écht groene stroom in.
 • Bij plaatsing van nieuwe energiebronnen worden inwoners gecompenseerd voor het verlies aan woongenot, door deel te nemen in de opbrengsten.
 • Wij sluiten aan bij de Greendeal.
 • Bij plaatsing van windturbines worden de milieueffecten vooraf in kaart gebracht, waarbij bijzondere aandacht voor geluidsoverlast, maar ook voor routes van trekvogels.
 • Overschotten aan warmte en biogas uit de land- en tuinbouw (geothermie), veeteelt en industrie worden nuttig ingezet ten behoeve van de energietransitie.
 • Door scheiding van hemelwater en andere rioolstromen, en het langzaam afwateren van de straten en pleinen naar watergangen wordt overlast door hevige regenval voorkomen.
 • Het gebruik van elektrische deelauto’s wordt bevorderd onder meer door vaste parkeerplaatsen.
 • Om klimaatdoelstelling te bereiken wordt de samenwerking met organisaties en overheden binnen de regio gezocht.
 • Aansluiting bij de Stichting Steenbreek om te zorgen voor groene tuinen, daken en openbare ruimten om hittestress tegen te gaan en regenwater op te vangen.
 • Parkeerplaatsen in Voorne aan Zee zijn, indien mogelijk, aangelegd met grastegels.
 • Al het gemeentelijk rijdend materieel wordt binnen 10 jaar CO2 neutraal.

______________________

1 In regionaal verband (Rotterdam Den Haag) zijn afspraken gemaakt voor een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening in 2050 en welke tijdpad hierbij gevolgd wordt. Dit als concrete invulling van de opdracht uit het klimaatakkoord.